15 Mayıs 2023 In Duyurular, İçtihatlar

Dava Şartı Arabuluculuğun Kapsamı Genişledi

Kamuoyunda 7. Yargı paketi olarak bilinen yasa teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır. Pakette arabuluculukla ilgili önemli yenilikler bulunmaktadır.

Dava şartı arabuluculuğun kapsamı genişletilmiştir. Buna göre;

  • Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
  • Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar,
  • Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
  • Komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
  • Dava şartı arabuluculuk kapsamına alınmıştır.

Ticari ve İş Uyuşmazlıklarında  dava  şartı arabuluculuk  kapsamındaki tartışmalı konular ile ilgili düzenleme yapılarak  “itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının”  dava  şartı  arabuluculuk  kapsamında olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli olduğu düzenlenmiştir. Arabuluculuk sürecinde tasarruf yetkisinin kısıtlanmasına tapu siciline şerh verilebilmesi imkânı getirilmiştir.  

Ticari uyuşmazlıklar bakımından avukatlar ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılacaktır.

Uyuşmazlığı yaşayan ve karar verici konumda bulunan tarafların da sürece katılımı ve sürecin sonuçları hakkında bilgilendirme konusunda arabulucuya bir sorumluluk getirilmiştir. Dava şartı arabuluculukta “avukatı olsa bile arabulucunun asıl tarafı bilgilendirmesi” zorunlu hale getirilmiştir.

Singapur konvansiyonu kapsamında yapılan arabuluculuk anlaşmalarının icrası ile ilgili olarak icra edilebilirlik şerhinin alınması ve gerektiğinde duruşmalı inceleme yapılması konusunda ayrıntılı ve önemli bir düzenleme yapılmıştır.

Borçlunun arabuluculuk bürosuna başvurulmasından sonra aleyhine icra takibi başlatılması durumunda son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde menfi tespit davası açarak takipten önce menfi tespit davası açmanın sağladığı hukuki imkânlardan (takibin durdurulması, teminat miktarı gibi) yararlanma hakkı getirilmiştir.