Tüzük

ARABULUCULUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Derneğin Adı: “Arabuluculuk Derneği” dir. Derneğin merkezi Menekşeli Sokak No:4 İç Levent Beşiktaş-İstanbul’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2

Derneğin amacı şunlardır;

 • Arabuluculuk çözüm yolunu kamuoyuna etkili bir biçimde aktarmak,
 • Arabuluculuk konusunda seminer, program ve eğitimler düzenlemek,
 • Ulusal veya Uluslararası Arabulucular ile ilişki oluşturmak, oluşturulan ilişkileri güçlendirmek,
 • Arabulucular arasında bilgi alışverişinde bulunmak,
 • Başta Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı olmak üzere her türlü resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa hareket etmek ve gözlemlerini paylaşmak,
 • Arabuluculuk meslek etik ve kurallarının gelişmesine katkıda bulunmak, Arabulucuların haklarını korumak,
 • Arabuluculuk veya Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yolları için oluşturulan dernekler olmak üzere her türlü dernek ile iyi ilişkiler kurmak,
 • Arabuluculuk faaliyetinin geliştirilmesi ve usulüne uygun bir şekilde yerine getirilmesi için her türlü çalışma ve organizasyonu yapmak,
 • Arabuluculuk eğitimi için başta üniversiteler, enstitüler olmak üzere her türlü eğitim kurumu ile ortaklaşa ve işbirliğinde hareket etmek,
 • Her türlü alternatif uyuşmazlık çözüm yolu konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek,

DERNEĞİN FAALİYET KONULARI

Madde 3

Dernek amacına ulaşmak için aşağıda belirlenen faaliyetleri yapar:

3.1. Arabuluculuk alanı kapsamında bulunan bütün konularda bilimsel çalışmaları özendirmek, bilgi alışverişinin sürekli ve güncel olmasını sağlamak için; bilimsel toplantılar, kongre, sempozyum, panel, konferanslar ve kurs gibi eğitim etkinlikleri düzenlemek veya katılmak,

3.2. Arabuluculuk eğitiminin uluslararası standartlara uygun olarak verilmesini sağlamak için; modern alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden yararlanarak uzmanlık eğitimine ilişkin programlar hazırlamak, eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak, yapılan çalışmaları değerlendirmek,

3.3. Arabulucular arasında iletişimi sağlamak, arabuluculuk faaliyetine ilişkin yöntem, standart ve etik değerlerin, yasa, yönetmelik ve tüzüğe uygunluğu konusunda çalışmalar yapmak,

3.4. Ülkemizin Arabulucu uzmanına olan gereksinimini dikkate alarak bu alandaki insan gücünün belirlenmesi ve planlanması için çalışmalar yapmak,

3.5. Arabulucular ve Arabulucuların yanında çalışabilecek kişilere eğitim düzeylerinin yükseltilmesi için yerli ve yabancı burslar sağlamak, ödüller vermek,

3.6. Arabulucuların mesleki gelişimlerini arttırmak için, üyelerin eğitimine yönelik; sertifika programı, seminerler, konferanslar, toplantılar, söyleşiler, tanıtıcı gösteriler ve benzerlerini düzenlemek,

3.7. Arabuluculuk uygulamaları ve mevzuatına ilişkin araştırma ve çalışma yapmak, Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Barolar ve diğer resmi ve özel kurumlar ile iletişimde olmak, öneriler hazırlamak,

3.8. Arabuluculuk uygulamaları konusundaki etik değerleri ve mesleki sorumlulukları tanımlamak, üyelerini bilgilendirmek ve kuralların uygulanmasını sağlamak,

3.9. Arabuluculuğun gelişimi ve uygulamalar konusunda ülkemize ait verileri toplamak ve standartlarını belirlemek,

3.10. Arabulucuların karşılaştıkları mesleki sorunların çözümü için çalışmalar yapmak,

3.11. Arabuluculuk alanına ilişkin konulardaki bilgi ve deneyimi en üst düzeyde tutabilmek, edinilen deneyimleri aktarabilmek için uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunmak, diğer ulusal ve uluslararası derneklerle ilişki kurup gerektiğinde bu derneklere üye olmak,

3.12. Derneğin mali kaynaklarını arttırıcı yöntemler geliştirmek, bunun için gerekli faaliyetlerde bulunmak,

3.13. Derneğin amaçları doğrultusunda, mevzuatın izin vermesi halinde, Arabuluculuk eğitim kuruluşu açmak, vakıf kurmak,

3.14. İlgili kişi ve kurumlar nezdinde başvuru ve girişimlerde bulunmak, gerektiğinde hukuksal yollara başvurmak.

3.15. İhtiyaçlar nispetinde, lokaller, misafirhaneler, sosyal ve kültürel tesisler, ticari işletme kurmak ve işletmek,

3.16. Yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

3.17. Amacın gerçekleştirilmesi için faaliyet alanları ile ilgili komisyonlar kurmak, ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

3.18. Dernek bu faaliyetleri gerçekleştirmek ve üyelere katkı sağlamak amacıyla, bir dernek merkezi kurarak bu merkezde arabuluculuk uygulamalarının mevzuata uygun şekilde yapılmasını temin eder.

3.19. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak, Dernek bu faaliyetler için, ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde üçüncü kişiler ve kendisi lehine her türlü hakkı tesis edebilir ve ettirebilir, banka ve benzeri kurumlarda mevduatlarını değerlendirir, ücretli ve/veya gönüllü ücretsiz personel istihdam edebilir, tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir, ulusal ve uluslararası fonlardan yardım, destek ve hibe alabilir.

MADDE 4 – KURUCULAR

Arabuluculuk Derneği aşağıda ismi belirtilen kişiler tarafından, 2014 yılında kurulmuştur.

 • Yasemin GÜLLÜOĞLU
 • Tarkan ERDAL
 • Semih BİTEN
 • Nurcan YANARDAĞ
 • Fatma BOZKURT SARAÇ
 • Mustafa AKIN
 • Vehbi KAHVECİ
 • Öznur USLU
 • Mahmut ÇELİK
 • Kemal KAYA
 • Ali ÇAĞIŞ
 • Murat KAPTANOĞLU
 • Şaban TAMER
 • Nursen KAYNAR
 • Vildan ŞİMŞEK
 • Mustafa KELEŞ
 • Işıl İLGİN OKTAY
 • Şebnem TAŞAN KURT
 • Ahmet DİLLİ
 • Yusuf ÇİFTÇİ
 • Abdullah YAZICI
 • Kadir ZORLU

MADDE 5 – ÜYELİK ŞARTLARI VE İŞLEMLERİ

Dernek üyeliği için Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen esaslara göre fiil ehliyetine sahip olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır.

A) Asil Üyelik

Türkiye’de, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı Arabulucular ile T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından eğitim verme yetkisi verilmiş olan kurumlardan eğitim belgesi almış olan, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda arabulucu olma şartlarına sahip ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden kişiler derneğe asil üye olma hakkına sahiptirler. Türk vatandaşı olmayanların üyeliğe kabul edilebilmesi için T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından eğitim verme yetkisi verilen kuruluşlardan eğitim belgesi almış olması veya T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından uluslararası alanda Türkiye’de de kabul edilen eğitim belgesine sahip olması ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda arabulucu olma şartlarına sahip olması gereklidir.

Bu şartları taşıyan bir kişinin asil üyeliğe kabul edilebilmesi için yönetim kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunması; bu başvuruya derneğin iki asil üyesi tarafından yazılan teklif ve referans metninin, başvuruda bulunan kişinin özgeçmişinin eklenmesi zorunludur. Asil üyelik başvurusu, yönetim kurulu tarafından incelenerek en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Başvurunun kabul edilebilmesi için yönetim kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğunun olumlu oy kullanması şarttır. Başvurunun sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, giriş aidatı ve yıllık aidat ödemesi yapması ile üyelik defterine kaydedilir.

B) Fahri Üyelik

Arabuluculuk eğitim konusunda çalışmalar yapmış olan veya arabuluculuk konusunda görev almak isteyen kişiler derneğe fahri üye olabilirler. Fahri üyelik başvurusu, yönetim kurulu tarafından incelenerek en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Başvurunun kabul edilebilmesi için yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun olumlu oy kullanması şarttır. Başvurunun sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üyelik defterine kaydedilir.

C) Onursal Üyelik

Arabuluculuk eğitimine ve mesleğine önemli katkıları olan kişilere “Onursal Üye” unvanı verilebilir. Bir kişiye onursal üye unvanı verilebilmesi için derneğin iki asil üyesi tarafından aday gösterilerek önerilmiş olması gereklidir. Öneri, yazılı olarak yönetim kuruluna sunulur. Bu öneri metninde, önerilen kişinin hangi nedenlerle onursal üyeliğe aday gösterildiğinin açıklanması zorunludur. Önerinin yönetim kurulu tarafından uygun bulunması durumunda konu, yapılacak ilk genel kurul gündemine konulur. Öneride bulunulan kişinin onursal üyeliğe kabul edilebilmesi için genel kurulda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oy kullanması şarttır.

MADDE 6 – ÜYELERİN HAKLARI

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Asil üyelerin derneğin yönetimine ve tüm faaliyetlerine katılma hakkı vardır. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri ve Onursal üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakkı yoktur. Ancak bu üyeler; dernek Genel Kurul toplantılarına katılabilir, tartışmalarda yer alabilir, önerilerde bulunabilir, çalışma gruplarında ve komitelerde görev alabilirler.

Hiçbir dernek üyesi; dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Kendisinin katılmaması sebebiyle bu Tüzük gereği herhangi bir karar alınamamasının söz konusu olduğu durumlarda karar alınamamasına sebep olan bağlam hükmü bu madde uyarınca geçerli olmayacak ve kararlar katılanların salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alınabilecektir.

MADDE 7 – ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Her üye, derneğin amaç ve ilkelerine, meslek etiği kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür. Üyeler, miktarı Genel Kurul tarafından belirlenen üyelik aidatını zamanında ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdürler. Onursal üyeler ve 80 yaşını dolduran üyeler aidat vermek zorunda değildir.

MADDE 8 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

A.İstifa

Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

B.Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi

Üyelik için mevzuatta veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu durumda kişinin üyeliğinin sona erdiği Yönetim Kurulu tarafından karar altına alınır. Bu karar, üyeye yazılı olarak bildirilir.

C.Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 9 – DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır;

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

MADDE 10 – GENEL KURUL

Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup oy kullanma hakkına sahip asil üyelerinden oluşur. Aşağıda yazılı konular, Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bir sonraki döneme ait mali bütçenin görüşülüp karara bağlanması,

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ve bu konuda Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınması,

f) Derneğin eğitim kuruluşları açma, vakıf ve iktisadi işletme kurmasına karar verilmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

g) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

ı) Derneğin feshine karar verilmesi,

i) Üyelikten çıkarılma kararlarına itirazların karara bağlanması,

j) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenmesi,

k) Mevzuat kurallarında ve dernek tüzüğünde genel kurul tarafından yapılacağı belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

B) Toplanma Zamanı ve Yeri

Genel Kurul, üç yılda bir Aralık ayında olağan; Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek asil üyelerinden 1/5’nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek yerde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun belirlediği başka bir yerde yapılır.

C) Toplantıya Çağrı Yöntemi

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

D) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Genel Kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ise ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

E) Yapılış Yöntemi, Oy Kullanma ve Karar Alma Biçimi

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Dernek organlarının seçimleri gizli oylama ve açık sayım esasına göre yapılır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul tarafından dernek organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulunca yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

MADDE 11 –YÖNETİM KURULU

Oluşumu

Yönetim Kurulu, derneğin temsil ve yürütme organı olup Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu, Hukuk İşleri Sorumlusu, Dış İlişkiler Sorumlusu olmak üzere 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluğu görev alanlarıyla sınırlı değildir. Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıllığına seçilebilir. Süresi dolan bir üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu, Hukuk İşleri Sorumlusu, Dış İlişkiler Sorumlusu’nu belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurul üyeliğine aday olmak isteyen dernek üyeleri, aday olmak istedikleri Yönetim Kurul Üyeliğini belirten bir dilekçe ile önceden Derneğe başvurabilir veya genel kurul esnasında aday olabilir. Yönetim Kurulu adaylığı için yazılı başvuru süresi genel kurul yapılacak yılın Kasım ayının 15’inde başlar ve Aralık ayının ilk Cuma günü sona erer. Belirtilen süre içinde aday olmak istediği Yönetim Kurul Üyeliğini bildirir dilekçe ile Derneğe başvuran adayların isimleri aynı yılın Aralık ayının ikinci haftasında internet ortamında ilan edilir. Bu ilandan sonra dilekçe ile yapılan başvurular genel kurul esnasında ilan edilir. Başvurular her aşamada dilekçe dışında elektronik posta ile de yapılabilir.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birine aday olup da ikinci sırada oy alan aday, o görevin yedek üyesi olur. Yönetim kurulu üyeliğinde boşalma olması durumunda, boşalan kurul üyeliği için sırasına göre sıradaki yedek üye göreve davet edilir. Davet edilen yedek üyenin göreve başlamaması durumunda sırasına göre diğer yedek üye göreve davet edilir. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri ya da denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Yönetim kurulunun görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.

Görevleri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için gereken çalışmaları, görevlendirmeleri, sözleşmeleri, harcamaları, organizasyonları, araştırmaları, yayınları, görüşmeleri, değişiklikleri yapmak veya yapılmasını sağlamak için gerekli kararları almak, davaları açmak,
 6. Genel kurulun verdiği yetki ile işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 7. Genel Kurulun verdiği görevleri yerine getirmek ve aldığı kararları uygulamak.
 8. Gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 9. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 10. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 11. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 12. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 13. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 14. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 15. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 16. Maddi veya manevi yardımda bulunanlar ile dernek çalışmalarına her ne nam ve ad altında olursa olsun katkıda bulunanlara, para ödülü, plaket, şükran belgesi, veya burs ya da isim ve bunlarla sınırlı olmamak üzere dilediği şekillerde ödüller vermek.
 17. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 18. Derneğin bağımsız bir denetim kurulu ile denetlenmesi için gerekli olan her türlü sözleşme ve belgeyi imzalamak ve bu yönde dilediği kararları almak

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Tüzükte ve mevzuat kurallarında aksi yönde bir düzenleme bulunmaması halinde Yönetim Kurulu, her ayın 2. haftasının Salı günü, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

MADDE 12 –DENETİM KURULU ve DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Oluşumu

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 yıllığına seçilen seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, seçim yapılan genel kurulu izleyen bir ay içerisinde toplanarak kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

Denetim Kurulu üyeliği için aday olanlardan en fazla oy alan adaylar asil üyeliklere, diğer adaylar ise yedek üyeliklere seçilmiş olurlar. Bu kurul üyeliklerinde boşalma olması durumunda en fazla oy alan yedek üye göreve davet edilir.

Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin İç Denetimi

Derneğin iç denetimi, denetim kurulu tarafından yukarıda belirlenen yöntem ve esaslara göre gerçekleştirilir.

MADDE 13– KOMİTELER

Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla, yönetim kurulu tarafından çeşitli komiteler oluşturabilir. Komitelerin oluşumuna ve işleyişine ilişkin kurallar, yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 14 – TEMSİLCİLİK AÇILMASI

Yönetim Kurulu yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde dernek temsilcilikleri açılmasına karar verebilir. Bu amaçla bir veya birden fazla dernek üyesini temsilci olarak atayabilir. Temsilcilerin atanmaları ile görev ve sorumluluklarına ilişkin kurallar yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 15 – DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

MADDE 16 – ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

MADDE 17 – ŞUBENİN ORGANLARI

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.   Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, bir denetçi üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

MADDE 18- ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 19 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 (ElliTürkLirası)-TL, yıllık olarak da 60-TL (AltmışTürkLirası) aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 8. Bilimsel yayınlar ve etkinliklerden (kongre, kurs, seminer vb) elde edilen gelirler,
 9. Diğer gelirler.

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir ve giderler fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgeler, mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanır.

MADDE 20 – AİDAT

Üyelerden giriş aidatı ve yıllık aidat alınır. Yıllık aidatların her yılın Ocak ayının son gününe kadar ödenmesi zorunludur.

Aidat miktarları, saymanın yapacağı yıllık gelir-gider bütçesi çerçevesinde yönetim kurulunun önerisiyle genel kurul tarafından belirlenir.

MADDE 21 – DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulunun oybirliğiyle alacağı kararıyla borçlanabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek ölçüde borçlanma yapılamaz.

MADDE 22– TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılabilir. Tüzük değişikliği teklifleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurulun, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanması gereklidir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar yeter sayısı, toplantıya katılan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 23– DEFTER VE KAYITLAR

İlgili mevzuat kurallarında belirtilen defter ve kayıtlar usulüne uygun olarak tutulur. Dernek tarafından tutulması zorunlu defterler, kullanılmaya başlanmadan önce notere veya il dernekler müdürlüğüne onaylatılır.

MADDE 24 – DERNEĞİN FESHİ

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Arabuluculuk Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç beş ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 25– HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE

İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı ve Soyadı, Görev Unvanı:

 • Yasemin GÜLLÜOĞLU – Yönetim Kurulu Başkanı
 • Vehbi KAHVECİ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • Tarkan ERDAL – Genel Sekreter
 • Murat KAPTANOĞLU – Sayman
 • Fatma BOZKURT SARAÇ – Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
 • Kemal KAYA – Hukuk İşleri Sorumlusu,
 • Mahmut ÇELİK – Dış İlişkiler Sorumlusu

Bu tüzük 25 (Yirmibeş) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.